Make your own free website on Tripod.com
F T E R R A
Islam Zhupa
Home
Lame Xhama - Mesues i Popullit
Ismet Elezi
Besim Elezi
Muzafer Korkuti
Sezai Braho
Jakup Mato
Hamlet Bezhani
Nafiz Bezhani
Bardhyl Xhama
Zace Malo
Kudret Mita
Sheri Mita
Xhemal Mato
Vullnet Mato
Agim Mato
Agron Xhama
Guro Zeneli
Ilir Bezhani
Dilaver Shkurti
Vehap Bezhani
Hamza Memi
Luan Dusha
Sulejman Mato
Rexho Kurupi
Islam Zhupa
Agim Mato
Zeko Braho
Te ndryshme
Kontaktoni me neve
Artikuj
Histori
Te ndryshme

islam.jpg

Enter subhead content here

Ing. ISLAM ZHUPA

 

C U R I C U L U M   V I T A E

 

Emri:              Islam

Mbiemri:        Zhupa

Kombesia:    Shqiptar

Datlindja:      10/10/1943

Vendlindja:   Sarande

 

Arsimi:  Diplomuar Inxhinjer ndertimi me specialitetin Ndertime Hidroteknike, Rruga-Ura, ne Universitetin e Tiranes, Fakulteti i Inxhinjerise ne vitin 1968.

 

Pozicioni aktual: Projektues mbi 33 vjete, qe nga fillimi i vitit 1969, ne Institutin e Studimeve dhe Projektimeve Hidroteknike

(I.S.P.H. ) ne Tirane.

 

°Studiues dhe projektues ne mjafte vepra te rendesishme  hidroenergjetike dhe hidroteknike si:

 

1.      Hartimi i projekt-zbatimit te hidrocentralit te Bogoves ( vepra e marrjes, tubacioni i sjelljes, kanali i sjelljes, baseni me presion, tubacioni i turbinave, ndertesa e centralit me te gjitha ambientet teknologjike dhe adminisrative - etrajtuar me te gjithe elementet konstruktiv, arkitektonik dhe hidrosanitar ) ( 1969-1971 ).

 

2.      Studimi dhe projektimi i veprave ndihmese industriale te hidrocentralit te Fierzes ( nyje larje- fraksionimi te inerteve te betoneve dhe te diges, estakada metalike, bunkera b.a. e metalik,gur thyese, sheshe etj. ne Dushaj dhe Gri ) ( 1972-1973 ).

 

 1. Studimi i projekt idese te hidrocentralit te Bellovodes ( 1974 ).

 

 1. Studimi i varianteve te diges te hidrocentralit te Komanit ( 1974 ).

 

 1. Projekt zbatimi i ujsjellesit te kantjerit te hidrocentralit te Komanit nga burimet e Benes ( 1974 ).

 

 1. Studimi i vepres se marrjes per 1500 m³/sek. i hidrocentralit te Bushatit ne nyjen e Spathares  (1975).

 

 1. Projekt-zbatimi i kanalit te daljes te hidrocentralit te Fierzes ( 1976 ).

 

 1. Studimi i projekt idese te hidrocentralit te Gjançit ( 1978 )

.

 1. Studimi iprojekt idese te hidrocentralit te Sasajt ( 1978 ) ( b. aut.).

 

 1. Studimi iprojekt idese se hidrocentralit te Bushatit te perfshire ne teresine ujore te liqenit te

Shkodres, Drinit dhe Bunes. Nyja e nderteses se centralit ne Kozmaç ( pjesa nen uje e ambienteve te turbinave dhe gjeneratoreve dhe pjesa mbi uje me rreth 50- 60 m lartesi.

 1. Godina e ambienteve te sherbimit se bashku me ato administrative me tre kate te trajtuar me te gjithe elementet e nevojshem te tyre) ( 1979-1980 ).
 2. Studimi i vepres rregulluese te Bunes dhe liqenit te Shkodres

( 1981 ).

 

 1. Studimi i rregullimit dhe sistemimit te lumit Drin mbas Spathares dhe lumit Gjader (1982 ).

 

 1. Hartimi i projekt zbatimit te nyjes se Spathares ( l. Drin ). Vepra e marrjes e hidrocentralit te Bushatit dhe mbilartesimi i shkarkuesit te plotave maksimale ( 1980- 1981 ).

 

 1. Studimi i projekt idese se hidrocentralit te Gostimes ( mbi lumin Shkumbin ) ( 1981 ) .

 

 1. Studimi i projekt ideve te hidrocentraleve te vegjel te Golikut, Spathares ( l. Osum ) dhe Lis-Vinjoll ( 1982 ).

 

 1. Rikonstruktimi i vepres se marrjes te hidrocentralit te Smokthines per rritjen e prodhimit te energjise se tij ( 1984 ).

 

 1. Studimi i skic-idese se hidrocentralit te Banjes ( 1983 ).

 

 1. Studimi i varianteve te diges te hidrocentralit te Banjes ( 1984 ).

 

 1. Studimi dhe projektimi i nje dekantuesi te madh ne kanalin e hidrocentralit te Smokthines per prurjet e ngurta, per rritjen e prodhimit te energjise dhe mbrojtjen e turbinave nga aluvionet

( 1985 ).

 

 1. Studimi i projektidese se hidrocentralit te Banjes ( diga, vepra e devijimit, veprat e shkarkimit, veprat e sisrtemit te sjelljes,nyja e nderteses se centralit etj. ) ( 1984-1985 ) ( b.aut. ).

 

 1. Studimi per shfrytezimin e pjeses se poshtme te lumit Devoll dhe hidrocentrali i Banjes ( artikuj ne revisten  Ndertuesi ) ( 1986 )

( b. aut. ).

 

 1. Studimi i skemes se shfrytezimit energjetik e kompleks te lumit Devoll ( me mbi 15 variante hidrocentralesh me vepra hidroteknike te te gjitha llojeve, te perfshira ne 8 variante skemash shfrytezimi. Relacioni i plote, parashtrese etj.

( 1984-1986 ).

 

 1. Kriteret themelore per hartimin e skemes se shfrytezimit te lumit devoll ( kumtese- b. aut. ) ( 1987 ).

 

 1. Studim mbi mundesine e shfrytezimit te ujrave te liqenit te Prespes per prodhim energjie elektrike ( 1987 ).

 

 1. Hartimi i projekt zbatimit te kanalit te derivacionit, basenit me presion, shkarkuesit, tubacionit te turbines dhe nderteses se centralit ( e trajtuar me te gjithe elementet e nevojshem hidroteknik, arkitektonik dhe hidrosanitar ) te hidrocentralit te Gjançit ( 1985-1987 ).

 

 1. Studimi dhe projektimi i ujsjellesave te fshatrave ose grup fshatrash si Brari, Linza, Tujani, Shkalla etj. ( 1987 ).

 

 1. Projekt zbatimi i ujsjellesit te hidrocentralit te Gjançit ( rjeti i jashtem dhe ai i brendshem ) ( 1988 ).

 

 1. Studim mbi permasimin e ndertesave te centralit ne fazen e skic-ideve ( kumtese ) ( 1989 ).

 

 1. Studim mbi radhen e ndertimit te veprave energjetike ( b.-aut. )    ( 1989 )

 

 1. Studim mbi mundesine e shfrytezimit energjetik te lumit Valbone nepermjet hidrocentralit te Fierzes ( 1989 ).

 

 1. Studim pergjithsues mbi kostot e paisjeve teknologjike te hidrocentraleve  per faze skem-ideje ( kumtese ) ( 1990 ).

 

 1. Studimi i skemes se shfrytezimit hidroenergjetik dhe kompleks te lumit Vjose ( me mbi 20 variante hidrocentralesh te perfshire ne rreth 10 variante skemash shfrytezimi. Relacioni i plote, parashtrese etj. ( 1990 ).

 

 1. Studimi i skemes se shfrytezimit te pjeses se poshtme te lumit Osum per qellime energjetike dhe ujitje ( 1990 ).

 

 1. Studim mbi skemen e shfrytezimit energjetike te lumit Shushice

( paraprak ) ( 1990 ).

 

36.  Studimi per skemen e shfrytezimit te lumit Osum ( i pa perfunduar ) ( 1990 1991 ).

 

 1. Studim mbi leverdishmerine ekonomike te veprave hidroenergjetike ( kumtese) ( 1992 ).

 

 1. Projekt zbatimi i rikonstruksionit te skarpatave dhe mbrojtjes se vepres se marrjes dhe kullave te ekuilibrit ne hidrocentralin e Komanit ( 1993 ).

 

 1. Projekt zbatimi i rikonstruksionit te diges se Ragamit ne hidrocentralin e Vaut te Dejes ( 1994 ).
 2. Studim mbi rezervat hiroenergjetike ne Shqiperi ( 1994 ).

 

 1. Studim mbi shkarkimin e plotave dhe projekt ideja e shkarkuesit siperfaqesor automatik ne hidrocentralin e Banjes ( 1994 ).

 

 1. Ristudim i projektidese te hidrocentralitte Bushatit ( b. aut. )

( 1994 ).

 

 1. Projekt zbatimi i tunelit autombilistik te Mirakes ( b.aut. ) ( 1995).

 

 1. Ristudim dhe plotesim i pjeses se poshtme te skemes se shfrytezimit te lumit Vjose ( 1996 ).

 

 1. Skema e shfrytezimit  te  lumit Vjose dhe hidrocentrali i Kalivaçit ( b. aut. ) ( 1996 ).

 

 1. Mundesia e vazhdimit te ndertimit te hidrocentralit te Banjes

( b.aut. ) ( 1996).

 

 1. Projekt zbatimi i strukturave b.a. dhe pjeses hidrosanitare te hotelit   turistik  EFTI  6 katshe ne Himare per 70 vende  ( 1996 ).

 

 1. Projekt zbatimi i motelit turistik PRISKA Tirane ( pjesa konsturktive ) ( 1997 ).

 

 1. Studimi dhe projekt i zbatimit te shkarkuesit automatik me tunel te nyjes hidroteknike te Buvilles ( 1997 ).

 

 1. Mbrojtja e ures se Drojes projekt ide  ( 1997 ).

 

 1. Sistemime dhe mbrojtje rrugesh ne fshatin Bulçesh (b.aut. ( 1998)

 

 1. Potenciali ujor hidroenergjetik i Shqiperise ( kumtese- Konferenca e I-re Uji pasuri e madhe kombetare ) (b.aut. )      (1998 ).

 

 1. Rehabilitim i rjeteve te kanaleve ujites ne rrethin e Burrelit dhe te Beratit ( 1998- 1999 )..

 

 1. Studimi hidrologjik dhe hidroteknik per rikonstruksionin e diges te Liqenit artificial te Tiranes dhe trajtimi i shkarkimeve te plotave maksimale ( 1999 ).

 

 1. Projekt zbatimi i pallatit 5 katsh ( Nashka ) Tirane projekt zbatimi i konstruksioneve-  (1999).

 

 1. Vila 4 kate AGRONI Tirane projekt zbatimi i konstruksioneve b. a. ( 1999 )

 

 1. Reçense mbi studimin e kryer nga firma Italiane BEG per disa hidrocentrale mbi lumin Vjose (b.aut. ) (2000 ).

 

 1. Projekti i mbrojtjes se anes se poshtme te nyjes hidroteknike te Buvilles (b.aut. ) ( 2000 ).

 

 1. Projekt zbatimi  Motel SINA Durres-projekti i konstruksioneve b.a. ( 2000 ).

 

 1. Hotel HELIDON Durres Instalimet hidrosanitate projekt zbatim : (Furnizim me uje, Shkarkimet, Uje i ngrohet me ngrohje diellore ) ( 2001 ).

 

 1. Vile 3 kate Durres projekt zbatim - pjesa hidrosanitare ( Furnizim, shkarkim dhe furnizimi me uje te ngrohet me ngrohje diellore. (2001 ).

           

.Munde te studioje e projektoje çdo lloj  objekti veçanerishte hidroteknike dhe hidroenergjetike ose edhe çdo lloj konstruksioni ne te gjitha fushat e ndertimit etj.

 

Te organizoje e udheheqe studime te ndryshme hidroteknike apo hidroenergjetike.

 

Udheheqja e nje sere projekt diplomash me tema nga me te ndryshme ne fushen e hidroenergjetikes dhe hidroteknikes te studenteve te Inxhinjerise se Ndertimit

 

Rreth 4 vjet teknik ndertimi ne hidrocentralin e Bistrices etj.

 

Pjesmarrje ne mjafte studime te perbashketa ne Institut, komisione,reçensa etj.

 

Ne vitin 1971 ne seksionin e ndertim-komunikacionit te rrethit te Sarandes.

 

Ne vitin 1973 deri 1975 ne supervizion te zbatimit te projekteve te objekteve te hidrocentralit te Fierzes.

 

Ne supervizionin e zbatimit te projekteve te hidrocentralit te Bogoves dhe te Gjançit gjate zbatimit te tyre.

 

Prej vitit 1982 e ne vazhdim pergjegjes i grupit te studimeve te shfrytezimit hidroenergjetik dhe kompleks te lumenjeve ne Institutin e Studimeve dhe Projektimeve Hidroteknike. ( I.S.P.H. ).

 

Gjate vitit 1988-1989 pergjegjes i sektorit te studimeve perspektive ne I.S.P.H.

 

Nga viti 1993 e ne vazhdim pergjegjes i sektorit hidroteknik ne I.S.P.H.,gjithashtu nga viti 1993 e ne vazhdim kryespecialist ne kete Institut

 

Komunikon ne gjuhen franceze, shfrytezon literaturen teknike ruse dhe franceze.

 

                                                                             

                                                                                    Inxh. Islam Zhupa

 

Tirane Shtator 2001.

 

Adresa:

Bll. V. Shanto

Pll. 5 Ap. 17
Tirane

Tel. 04 244-295

 

 

C U R R I C U L U M    V I T A E

 

ISLAM ZHUPA (10 / 10 /1943 ) Was graduated from University of Tirana, department of Civil Engineering Hydrotechnical branch in 1968.

 

Civil Engineering part of the execution project of more HP Plant, Komani, Banja, Bushati, Buvilla, etc.

 

From 1968 up to present he has studied the complex exploitation schemes of Vjosa, Devoll, Osum etc rivers. He was involved with feasibility study and design of Bogova and Gjanç hydroenergetic power plants on: water intact, chanels, penstocks, power houses designs.

 

Execution project of some water supply network.

 

Author and co-author in various hydroenergetical studies and executive projects planning for the future.

 

From 1993 chief specialist in the Institute of Hydrotecnical Research & Desing. ( I.S.P.Hidroteknik )

 

Languages: French, Russian.

 

 

                                                                       Inxh. ISLAM  ZHUPA  

Tirane Shtator 2001

Enter supporting content here